นโยบายการคืนเงิน

1. การยื่นคำร้องขอคืนสินค้า/คืนเงิน
ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน นโยบายการคืนเงินและคืนสินค้าฉบับนี้ และ เงื่อนไขการให้บริการ ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนสินค้าที่ซื้อ (“สินค้า”) และ/หรือคืนเงิน ก่อนวันสิ้นสุดระยะเวลาของการรับประกัน ตามที่ระบุไว้ใน เงื่อนไขการให้บริการ
ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการให้บริการและนโยบายการคืนเงินและคืนสินค้านี้ และเงื่อนไขการให้บริการของร้าน การขอคืนสินค้าและ/หรือคืนเงินสำหรับสินค้าที่เป็นสินค้าโปรโมชั่นจะถูกยกเว้นเนื่องจากเป็นสินค้าที่ถูกยกเว้นจากเงื่อนไขการให้บริการ อย่างไรก็ดี ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินโดยต้องส่งคืนสินค้าที่ซื้อสินค้านั้นจากร้าน ภายในระยะเวลา 48 ชั่วโมงหลังจากที่ผู้ซื้อได้รับสินค้าดังกล่าว และในกรณีดังต่อไปนี้เท่านั้น
• สินค้าโปรโมชั่นที่ส่งให้ผู้ซื้อนั้น เสียหายหรืออยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ เช่น สินค้าหกเสียหาย เป็นต้น
• สินค้าโปรโมชั่นที่ส่งให้ผู้ซื้อนั้นไม่สามารถใช้ได้หรือบรรจุภัณฑ์เสียหาย
โดยจำนวนเงินคืนจะเท่ากับราคาของสินค้านั้น แต่ไม่ว่าในกรณีใดๆ จำนวนเงินคืนสูงสุดจะไม่เกิน 2,000 บาทสำหรับแต่ละรายการสินค้าที่ผู้ซื้อได้ยื่นคำร้องขอคืนเงิน ทั้งนี้ ทางร้านสงวนสิทธิ์ภายใต้ดุลพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณายอมรับคำขอคืนเงินโดยไม่ต้องส่งคืนสินค้าแก่ผู้ซื้อภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ข้างต้นไม่เกิน 5 รายการสินค้าต่อเดือน
โปรดทราบว่าการรับประกันสินค้าคือบริการที่จัดไว้ให้จากทางร้าน สำหรับคำร้องของผู้ใช้ เพื่อช่วยผู้ใช้ในการจัดการกับข้อขัดแย้งบางประการที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างทำธุรกรรม ผู้ใช้สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือในการยุติข้อพิพาททั้งก่อน ระหว่าง หรือภายหลังการใช้ บริการการับประกัน

2. การยื่นคำร้องขอคืนสินค้า
ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินและ/หรือคืนสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้เท่านั้น
• ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า
• สินค้ามีตำหนิ ใช้การไม่ได้และ/หรือเสียหายระหว่างการจัดส่ง
• ส่งสินค้าไม่ตรงกับข้อมูลจำเพาะที่ตกลงกันไว้ (เช่น ขนาดหรือสีไม่ถูกต้อง เป็นต้น) ให้กับผู้ซื้อ
• สินค้าที่ส่งให้ผู้ซื้อมีลักษณะแตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญจากคำอธิบายที่ผู้ขายระบุไว้ในบัญชีรายชื่อสินค้าที่เสนอขาย หรือ
• กฎหมายกำหนดให้ต้องมีการคืนเงิน
ผู้ซื้อจะต้องส่งคำร้องของผู้ซื้อผ่านทางเว็บไซต์ท่านั้น
โปรดทราบ ในกรณีที่ร้านค้าร้องขอ ผู้ซื้อจะต้องดำเนินการส่งสินค้าไปยังสถานที่ที่ร้านค้ากำหนดภายใน สาม (3) วันปฏิทินหลังจากที่ได้มีการยื่นคำร้องขอคืนสินค้า ทั้งนี้ สินค้าที่ถูกส่งคืนทุกชิ้นจะต้องส่งคืนโดยผู้ส่งที่ร้านค้ากำหนด
ร้านค้าจะเป็นผู้พิจารณาคำร้องขอคืนเงินและคืนสินค้าของคุณภายใต้ดุลยพินิจของร้านค้าแต่เพียงผู้เดียว โดยผู้ซื้อรับทราบและตกลงว่าผลการพิจารณาของ ร้านค้ามีผลผูกพัน โดยถือเป็นที่สุดและเด็ดขาด และรับรองและตกลงว่าผู้ซื้อจะไม่ดำเนินการทางคดีหรือยื่นข้อเรียกร้องใดๆ ต่อร้านค้าหรือต่อบริษัทในกลุ่มของร้านค้า จากการพิจารณาดังกล่าว
ในกรณีที่ผู้ซื้อทำการชำระเงินผิดพลาด (เช่น กรอกจำนวนเงินผิด) หรือทำการชำระเงินซ้ำซ้อน ลูกค้าจะไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงการชำระเงินที่ผิดพลาดหรือยกเลิกการชำระเงินซ้ำซ้อนได้ และทางร้านค้าจะไม่ทำการคืนเงินให้กับลูกค้าซึ่งรวมถึงเงินค่าธรรมเนียมในการชำระเงินของธุรกรรมชำระเงินดังกล่าวด้วย ลูกค้าจะต้องทำการติดต่อร้านค้าหรือร้านค้าโดยตรงเพื่อขอทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการชำระเงินที่ผิดพลาดหรือขอคืนเงินจากการชำระเงินที่ซ้ำซ้อนเท่านั้น

3. ห้ามการเปลี่ยนใจ
ผู้ซื้อไม่อาจยื่นคำร้องขอคืนสินค้าและ/หรือคืนเงินเนื่องจากเปลี่ยนใจได้ เว้นแต่จะระบุไว้ในนโยบายการคืนเงินและคืนสินค้านี้

4. สภาพของสินค้าที่คืน
เพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการคืนสินค้า ผู้ซื้อควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้า รวมถึงสินค้าให้ฟรี เช่น อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมสินค้าชิ้นนั้น จะต้องส่งคืนร้านค้าในสภาพที่ผู้ซื้อได้รับขณะจัดส่ง เราขอแนะนำให้ผู้ซื้อถ่ายรูปสินค้าไว้ในขณะที่ได้รับสินค้า

5. ค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้า
ผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า

6. การคืนเงิน
ผู้ซื้อจะได้รับเงินคืนหลังจากที่ร้านค้า ได้รับสินค้าที่ส่งคืนแล้วเท่านั้น ในกรณีที่ร้านค้า เงินที่คืนจะโอนเข้าบัตรเครดิต/เดบิตของผู้ซื้อ หรือบัญชีธนาคารที่กำหนด แล้วแต่ว่าอย่างใดจะเหมาะสม

7. การสื่อสารระหว่างผู้ซื้อและร้านค้า
ผู้ซื้อควรติดต่อร้านค้าทันทีและโดยตรงหากมีปัญหาเกี่ยวกับสินค้าที่ได้ทำการสั่งซื้อ